Scenic Spots Introduction

Shuishang Cycling Route
Shuishe Dam
Yong Jie Tong Xin Bridge
Shuishe Pier
Longfeng Temple
Xiangshan Overlooking  the platform
Xiangshan Visitor Center
Yidashao Pier
Ropeway Station
Wenwu Temple